Publicador de continguts

Què és l'OMIC?

1) INFORMA i ORIENTA els consumidors/es i usuaris/es per a l'adequat exercici dels seus drets.

2) PORTA UN REGISTRE DE LES QUEIXES, DENÚNCIES I RECLAMACIONS dels consumidors/es i usuaris/es.

3) REALITZA UNA MEDIACIÓ entre el consumidor/a i l'empresa o professional reclamat/a intentant aconseguir que hi hagi un acord entre l'empresa reclamada i el consumidor/a.

Què és la mediació?

La mediació és el procediment que es realitza amb la intervenció d'una tercera part (OMIC) que pretén obtenir una solució satisfactòria per ambdues parts, empresa i consumidor/a.

Què passa si l'empresa reclamada no atén la reclamació?

En el cas que no sigui possible assolir un acord es remet la reclamació a les entitats i organismes competents depenent del tema que sigui (telefonia, assegurances banca, inversió, transport aeri, transport de mercaderies, tintoreries, habitatge etc.).

En alguns casos l'entitat o organisme podrà adoptar una solució que fins i tot podrà ser vinculant (en el cas dels defensors/es de la clientela de les entitats financeres o d' assegurances) i en altres casos als efectes d'iniciar un expedient sancionador.

4) FOMENTA L'ARBITRATGE DE CONSUM, com a curs de resolució extrajudicial de les discrepàncies entre empreses i consumidors/es.

COM ES POT RECLAMAR?

L'OMIC en el cas de què un consumidor/a reclami contra una empresa, un/a professional o comerciant:

  1. En primer lloc l'informarà dels seus drets
  2. En segon lloc intentarà assolir una solució satisfactòria per al consumidor/a mitjançant la mediació voluntària amb l'empresa
  3. En tercer lloc, si l'esmentada solució de mutu acord no fos possible remetrà la seva reclamació a l' organisme competent o, si l'empresa accedís a sotmetre's a un arbitratge de consum, remetre-la a la Junta Arbitral de Consum.

QUI POT RECLAMAR A L'OMIC?

La persona física o jurídica que sigui la consumidora final del bé o servei, i sigui resident al municipi de Palma. Article 3 del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i d'altres lleis complementàries aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre: "Són consumidors o usuaris les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional".
L'OMIC no pot atendre les reclamacions o queixes entre particulars o entre comercials, professionals o empresaris.

QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE QUEIXA, DENÚNCIA I RECLAMACIÓ?

QUEIXA: reflecteix un malestar o un descontentament per part del consumidor davant d'una situació determinada; no pretén una compensació.

DENÚNCIA: quan el consumidor informa de fets que poden ser considerats contraris al que estableix la normativa de consum i, per tant, pot existir sanció.

RECLAMACIÓ: quan un consumidor sol·licita davant una empresa o un professional una actuació determinada perquè entén que els seus drets no s'han respectat.

Data darrera modificació: 23 d’agost de 2023